Polityka prywatności

Wiemy, że chcesz chronić swoje dane osobowe. Będziemy również starać się zachować najwyższą ostrożność przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych. Wychodząc z założenia maksymalnej ochrony Twojej prywatności, przygotowaliśmy Politykę Prywatności. Zapoznaj się z naszą Polityką Prywatności, która przeprowadzi Cię przez nasze zasady co do gromadzenia, przetwarzania i wykorzystania danych osobowych. Jeśli nie zgadzasz się na jakąkolwiek formę przetwarzania danych osobowych, opisaną w Polityce Prywatności, niezależenie od tego, czy jesteś zarejestrowanym czy też niezarejestrowanym użytkownikiem, nie korzystaj z naszej Strony Internetowej.

Polityka Prywatności ma charakter informacyjny i nie jest źródłem żadnych obowiązków Klienta Sklepu Internetowego.

Autorem niniejszej Strony Internetowej jest Vershold Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Żwirki i Wigury 16A, 02-092 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000629221, REGON 142114475.

 1. Postanowienia ogólne
  1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem Sklepu Internetowego lub innych kanałów komunikacji z Klientem jest spółka Vershold Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Żwirki i Wigury 16A, 02-092 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000629221, REGON 142114475; adres e-mail: info@verstore.com, fax +48 22 846 34 17, tel. +48 22 376 27 91, +48 603 124 666 (opłata za połączenie według cennika właściwego operatora), zwaną dalej „Vershold”.

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH

Użytkownik w każdej chwili ma możliwość bezpośredniego kontaktu z Vershold za pośrednictwem:

   1. poczty elektronicznej: info@verstore.com;
   2. pisemnego listu wysłanego pocztą na adres: Vershold Poland Sp. z o.o., adres: ul. Żwirki i Wigury 16A, 02-092 Warszawa;
   3. drogą telefoniczną pod numerem telefonu +48 22 376 27 91 (opłata za połączenie według cennika właściwego operatora).

W przypadku, gdy Klient kontaktuje się z Vershold za pośrednictwem jednego z powyżej wskazanych sposobów, Vershold może zwrócić się do Klienta o przekazanie dodatkowych, dalszych, informacji i Danych Osobowych w celu udzielenia odpowiedzi. Przekazanie informacji i Danych Osobowych jest dobrowolne, może być jednak niezbędne do dokonania czynności lub uzyskania informacji, które interesują Klienta.

Vershold przechowuje korespondencję z Klientem w celu realizacji odpowiedzi na pytania Użytkowników oraz w celach statystycznych. Dane Osobowe przetwarzane w ten sposób nie będą wykorzystywane do komunikacji z Użytkownikiem w celu innym niż realizacja zgłoszenia.

  1. Wszelkie zwroty, słowa, wyrażenia, które rozpoczynają się wielką literą w Polityce Prywatności (między innymi Sklep Internetowy, Klient) zostały zdefiniowane w Regulaminie Sklepu Internetowego dostępnym na stronie www.verstore.com
  2. Vershold przetwarza dane osobowe Klienta zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) i Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) (dalej również: „RODO”) oraz mając na uwadze przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017, poz. 1219 t.j. z dnia 2017.06.24, z późniejszymi zmianami).
  3. Vershold stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
  4. Pojęcie „dane osobowe” stosowane w Polityce Prywatności obejmuje informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
 1. Zakres ochrony i przetwarzania danych osobowych
  1. Vershold chroni dane osobowe Klientów, osób odwiedzających Sklep Internetowy oraz osób, którzy udostępniają dane osobowe za pomocą innych kanałów komunikacji. W szczególności chronimy dane osobowe użytkowników www.facebook.com i wszelkich innych stron internetowych oznaczonych lub współoznaczonych marką Facebook, których zasady działania oparte są o postanowienia: https://www.facebook.com/legal/terms, dostarczane odpowiednio przez Facebook Inc. lub Facebook Ireland Limited, również za pomocą funkcji Facebook Lead Ads mającej na celu marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Vershold. Zasady przetwarzania danych osobowych przez Facebook zostały udostępnione na stronie: https://www.facebook.com/policy.php. Vershold nie ma wpływu na treść zasad przetwarzania danych osobowych przez Facebook.
  2. Vershold może przetwarzać następujące dane osobowe Klientów: imię i nazwisko, pseudonim, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy), numer rachunku bankowego. Ponadto mogą być zbierane następujące dane osobowe: informacje zawarte w profilu użytkownika, potwierdzenie statusu użytkownika prywatnego, preferencje co do Konta Klienta, adres IP, system operacyjny, rodzaj przeglądarki, wersja przeglądarki, konfiguracja przeglądarki, nazwa dostawcy Internetu oraz inne informacje dotyczące rodzaju komputera i połączenia z Internetem służące do zidentyfikowania rodzaju urządzenia, nawiązania połączenia ze Stroną Internetową, umożliwiające wymianę danych, adres URL i adres IP strony internetowej, z której wszedł Klient lub został przekierowany na Stronę Internetową z datą i godziną, pełna historia kliknięć w postaci adresów URL wraz z datą i godziną, odwiedzane podstrony na Stronie Internetowej, uruchomione linki z datą i godziną, zapytania o usługi i złożone zamówienia, historia zakupów, transakcje zakończone i będące w toku, wyszukiwane frazy, produkty, usługi, koszyk zakupów, lista ulubionych produktów i informacje o płatnościach;
  3. Przed rozpoczęciem gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych Klientów, Vershold prosi o wyrażenie na to zgody.
  4. Cel i zakres przetwarzania danych osobowych wynikają ze zgody Klienta lub z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
  5. Vershold zapewnia, że zbierane przez niego dane osobowe Klientów są:
   1. przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą,
   2. zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,
   3. adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane,
   4. prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
   5. przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;
   6. przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
  6. Vershold posiada techniczną możliwość komunikowania się z Klientem na odległość za pośrednictwem poczty elektronicznej. Klient w każdej chwili ma możliwość bezpośredniego kontaktu z Vershold za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Vershold, pisemnego listu wysłanego pocztą oraz drogą telefoniczną pod numerem telefonu Vershold lub w ramach Facebook.
  7. Vershold przechowuje korespondencję z Klientem w celu realizacji odpowiedzi na pytania Klientów, realizacji postępowania reklamacyjnego oraz w celach statystycznych. Dane osobowe przetwarzane w ten sposób nie będą wykorzystywane do komunikacji z Klientem w celu innym niż realizacja zgłoszenia. W przypadku, gdy Klient kontaktuje się z Vershold za pomocą formularza, Vershold może zwrócić się do Klienta o przekazanie danych osobowych celem potwierdzenia tożsamości Klienta i umożliwienia kontaktu w danej sprawie. Przekazanie takich danych osobowych jest dobrowolne, może być jednak niezbędne do dokonania czynności lub uzyskania informacji, które interesują Klienta.
  8. Wszelkie informacje handlowe związane z działalnością Vershold mogą być przesyłane wyłącznie zgodnie z uprzednią zgodą Klienta w celu realizacji umowy o świadczenie usługi Newsletter.
 2. Cele wykorzystywania danych osobowych Klientów przez Vershold
  1. Mając na uwadze obowiązuje przepisy, jak i przede wszystkim bezpieczeństwo danych osobowych Klientów w każdym przypadku przetwarzania danych osobowych przez Vershold, cel i zakres przetwarzania danych wynikają ze zgody Klienta lub przepisów prawa oraz doprecyzowywane są w wyniku działań Klienta w Sklepie Internetowym lub w ramach innych kanałów komunikacji z Klientem.
  2. Vershold przetwarza dane osobowe tylko w następujących celach:
   • umożliwienie składania zamówień na produkty i usługi na Stronie Internetowej i przetwarzanie zamówień;
   • obsługa reklamacji i ewentualnych innych roszczeń,
   • umożliwienie spersonalizowanego korzystania ze Strony Internetowej (m.in. dostosowanie treści ofert do preferencji Klientów);
   • zarządzanie, obsługa, utrzymanie i usprawnianie działania Strony Internetowej;
   • przeprowadzenie analizy i badań zachowania Klientów;
   • prezentowania opinii Klientów o produktach;
   • odpowiadanie na pytania Klientów oraz obsługa wniosków wysyłanych do Vershold;
   • umożliwienie Klientom otrzymywania informacji na temat produktów i usług drogą e-mailową, telefoniczną, za pośrednictwem faksu, poprzez wysyłanie Newslettera, wiadomości SMS i MMS (marketing bezpośredni);
   • przesyłanie wiadomości dedykowanych Klientom (np. wysyłanie przypomnień, informacji natury technicznej, aktualizacji, ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa, wiadomości administracyjnych i biuletynów serwisowych);
   • umożliwienie przekazania nagród, wysyłanie ankiet, informacji o loteriach, konkursach lub innych działaniach o charakterze promocyjnym;
   • w celu realizacji umowy o świadczenie usługi Newsletter, dane osobowe mogą być przetwarzane również w celach marketingowych produktów lub usług podmiotów, z którymi współpracuje Vershold.
  1. Vershold powiadomi Klienta o zamiarze wykorzystania danych osobowych dla celów innych niż wymienionych w Polityce Prywatności, jeśli będzie to wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami, a wykorzystanie danych osobowych w takim zakresie nastąpi po wyrażeniu zgody przez Klienta.
 1. Przekazywanie danych osobowych Klientów podmiotom trzecim
  1. Vershold nie sprzedaje, nie wymienia, nie wypożycza, nie ujawnia, nie przekazuje oraz nie udostępnia w inny sposób danych osobowych Klientów, za wyjątkiem sytuacji, gdy Klient wyrazi na to uprzednią zgodę oraz za wyjątkiem opisanych poniżej okoliczności.
  2. Vershold może przekazać dane osobowe Klientów następującym podmiotom:
   • wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Vershold – w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską;
   • wybranemu podmiotowi obsługującemu płatności w Sklepie Internetowym – w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą;
   • dostawcom usług hostingu lub usług teleinformatycznych, firmom serwisującym oprogramowanie, wspierającym Vershold w kampaniach marketingowych, jak również dostawcom usług prawnych i doradczych;
   • podmiotom stosującym w Sklepie Internetowym pliki cookies;
   • dostawcom usług prawnych (w szczególności kancelarie prawne i firmy windykacyjne) oraz usług audytorskich i doradczych;
   • innym podmiotom, którym Vershold powierzył przetwarzanie danych osobowych przy zachowaniu pełnej gwarancji zabezpieczenia danych osobowych Klientów.
  3. Każdorazowo katalog odbiorców danych osobowych przetwarzanych przez Vershold wynika przede wszystkim z zakresu usług z jakich korzysta Klient oraz ze zgody Klienta, lub z przepisów prawa, oraz doprecyzowywany jest w wyniku działań Klienta w sklepie internetowym.
  4. Dane osobowe mogą zostać udostępnione, przez Vershold jeśli będzie to konieczne z uwagi na ochronę praw lub bezpieczeństwa Vershold, innych Klientów lub osób trzecich – w ramach wykonania przepisów prawa.
 2. Przekazywanie danych osobowych Klientów do państw trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego)

Zebrane dane osobowe przechowywane i przetwarzane są na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z tym zastrzeżeniem, że informacje uzyskane za pomocą plików Cookies mogą być zapisywane poza terenem EOG, a w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP może zostać przekazany poza teren EOG i tam skrócony. Dane Osobowe mogą być udostępniane podmiotom znajdującym się poza terenem Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Podmioty takie mogą znajdować się w krajach, w których obowiązujące prawo w zakresie ochrony danych osobowych zapewnia mniejszy stopień ochrony niż w Państwa kraju zamieszkania. W powyższym wypadku Vershold zapewni odpowiedni poziom ochrony poprzez zobowiązanie podmiotów do przestrzegania zasad programu „Privacy Shield” (w przypadku podmiotów ze Stanów Zjednoczonych Ameryki) lub poprzez zobowiązanie danego podmiotu do podpisania tzw. klauzul modelowych („EC Model Clauses”) zatwierdzonych przez Komisję Europejską z zastrzeżeniem punktu X.

 1. Dobrowolność podania danych osobowych
  1. Podanie przez Klienta w Sklepie Internetowym danych osobowych jest dobrowolne, z tym zastrzeżeniem, że ich podanie jest niezbędne do skorzystania z określonych funkcjonalności Sklepu Internetowego, w tym do zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży, rejestracji Konta lub zawarcia i wykonania Umowy o Świadczenie Usług.
  2. Każdorazowo zakres wymaganych do zawarcia odpowiedniej umowy danych wskazany jest uprzednio w Sklepie Internetowym, w ramach innych kanałów komunikacji z Klientem lub w Regulaminie. Konsekwencją niepodania Danych Osobowych może być brak możliwości skutecznego dokonania powyższych czynności.
  3. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z formularza kontaktowego i chatu (nazwa i adres e-mail) jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu kontaktu z Klientem i udzielenia odpowiedzi. Podanie telefonu kontaktowego jest dobrowolne oraz nie jest niezbędne w celu kontaktu z Klientem i udzielenia odpowiedzi. Podanie innych (niewymaganych) danych osobowych jest dobrowolne.
  4. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z wystawienia opinii o produkcie (pseudonim) jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu wystawienia opinii na Stronie Internetowej. Publikacji podlega treść opinii oraz pseudonim. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w związku z publikacją opinii może być wycofana w każdym czasie, nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.
  5. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z usługi Newsletter (adres e-mail) jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu wystawienia opinii na Stronie Internetowej. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w związku z usługą Newsletter może być wycofana w każdym czasie, nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.
 2. Podstawa przetwarzania danych osobowych przez Vershold
  1. Dane Osobowe są przetwarzane w sposób opisany w niniejszej Polityce Prywatności. Dane Osobowe nie są wykorzystywane dla innych celów, chyba że Klient wyraził na to zgodę lub jest to wymagane lub dozwolone przez przepisy prawa. Administrator przetwarza Dane Osobowe opierając się na następujących podstawach:
   • konieczność realizacji umowy, której jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), w tym m.in. realizacja zamówień, rozliczeń, komunikacji związanej ze świadczeniem usług;
   • uzasadniony interes Vershold (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – odpowiadanie na pytania Klientów oraz obsługa wiadomości wysyłanych do Vershold za pośrednictwem formularza udostępnionego na Stronie Internetowej w zakładce „Kontakt” albo za pomocą chatu i w związku z wystawieniem opinii o produkcie, zabezpieczenie dochodzenia ewentualnych roszczeń; obsługa reklamacji; tworzenie analiz, zestawień na wewnętrzne potrzeby, zarządzanie, obsługi, utrzymanie i usprawnianie działania Strony Internetowej, informowanie Klientów o aktualizacjach lub zmianach wprowadzanych na Stronie Internetowej; przeprowadzenie analizy i badań zachowania Klientów; informowanie o usługach, produktach i wydarzeniach, prezentowanie reklam, ofert lub promocji usług Vershold (w drodze bezpośredniej korespondencji z Klientów – tylko wtedy, gdy zgoda marketingowa została wyrażona);
   • zgoda Klienta (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) – w zakresie, w jakim Klient wyraża zgodę na usługę Newsletter. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w związku z usługą Newsletter może być wycofana w każdym czasie, nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody;
   • zgoda Klienta (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) – w zakresie, w jakim Klient wyraża zgodę na prezentowanie, tworzenie, przyznanie i realizacja dedykowanych Klientowi reklam, ofert lub promocji (rabatów), które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które w sposób istotny może wpływać na decyzje konsumenckie Klienta;
   • zgoda Klienta (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) – w zakresie, w jakim Klient wyraża zgodę na publikację swojej opinii o produkcie za pomocą Strony Internetowej oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z tak wystawiona opinią. Publikacji podlega treść opinii oraz pseudonim. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w związku z publikacją opinii może być wycofana w każdym czasie, nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.
  2. W zakresie w jakim partnerzy Vershold mogą mieć bezpośredni dostęp do danych osobowych Klientów – podstawą prawną takiego przetwarzania jest wyrażona przez Klienta dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
  3. W pozostałych (innych) celach Dane Osobowe Klienta mogą być przetwarzane na podstawie:
   • dobrowolnie wyrażonych zgód (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
   • obowiązujących przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
   • niezbędności do innych niż wymienione powyżej celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Vershold (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
  4. Vershold powiadomi Klientów o zamiarze wykorzystania danych osobowych dla celów innych niż wymienionych w Polityce Prywatności, jeśli będzie to wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami, a wykorzystanie danych osobowych w takim zakresie nastąpi po wyrażeniu zgody przez Użytkownika.
 3. Profilowanie Danych Osobowych

Dane osobowe w postaci danych wprowadzanych do formularza kontaktowego, chatu, opinii, rejestracji Konta i składania zamówień nie będą profilowane. Dane osobowe zebrane za pomocą plików Cookies, za zgodą Użytkownika, mogą być przetwarzane w celu prezentowania, tworzenia, przyznania i realizacji Użytkownikowi reklam, ofert lub promocji dotyczących produktów lub usług Vershold, w sposób dopasowany do preferencji Użytkownika w wyniku zautomatyzowanego podejmowania decyzji, co może wywołać wobec Użytkownika skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływać na Użytkownika. Taka operacja jest profilowaniem Danych Osobowych.

 1. Prawa Klientów w zakresie przetwarzania danych osobowych

Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, w tym prawo żądania ich aktualizacji, poprawiania i usunięcia, prawo przenoszenia danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – realizacja i zakres tychże praw określona jest w przepisach RODO. Żądania realizacji praw można zgłosić za pomocą danych kontaktowych Administratora (powyżej).

  1. Prawo do dostępu i sprostowania

Każdy Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, w tym w szczególności prawo do informacji: jakie dane osobowe są przetwarzane przez Vershold, z jakiego źródła pochodzą, w jakich celach są wykorzystywane oraz informacji o tożsamości osób/podmiotów, którym dane zostały przekazane. Użytkownik ma także prawo do zmiany treści swoich danych osobowych – sprostowania nieprawdziwych lub niepełnych danych osobowych.

  1. Prawo do wycofania zgody

Każdemu Klientowi przysługuje prawo do cofnięcia każdej wyrażonej Vershold zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Administratora zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.

  1. Prawo do ograniczenia danych

Każdemu Klientowi przysługuje prawo do ograniczenia przetwarzania, gdy zachodzi jedna z okoliczności przewidzianych w art. 18 RODO, w tym w szczególności, Klient kwestionuje prawidłowość danych osobowych, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Klient sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania, Klient wniósł sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu Klienta. Jeżeli przetwarzanie zostało ograniczone, takie dane osobowe można przetwarzać, z wyjątkiem przechowywania, wyłącznie za zgodą Klienta, lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego.

  1. Prawo do wyrażenia sprzeciwu

Każdemu Klientowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Klienta danych osobowych dokonywanego w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej (jeżeli nie ma innych ważnych prawnie uzasadnionych podstaw przetwarzania nadrzędnych wobec interesów Użytkownika), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jego danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

  1. Prawo do usunięcia danych

Klient może zażądać usunięcia jego danych osobowych, gdy zachodzi jedna z okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO, w tym w szczególności, gdy dane osobowe nie są już potrzebne do realizacji celów, dla których zostały zebrane oraz nie istnieje prawnie uzasadniona przyczyna dla dalszego przetwarzania, bądź przetwarzanie stało się bezprawne, albo dane osobowe musiały zostać usunięte w celu wypełnienia obowiązku prawnego obowiązującego na terytorium UE lub Rzeczpospolitej Polskiej.

  1. Prawo do przenoszenia danych

Każdemu Klientowi przysługuje prawo do przenoszenia danych osobowych, które dostarczył Vershold i które są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, a przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy. Klient może także zwrócić się do Vershold o przekazanie danych bezpośrednio do innego administratora danych, o ile jest to wykonalne technicznie.

  1. Prawo do wniesienia skargi

Każdemu Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa. Dane kontaktowe do Urzędu: https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt

 1. Okres przechowywania danych osobowych
  1. Dane Osobowe będą przetwarzane przez Vershold w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Danych Osobowych jest zgoda Klienta do czasu jej wycofania, chyba że wcześniej upłynie okres wskazany w punkcie X.2. poniżej.
  2. Dane Osobowe mogą być przechowywane przez Vershold:
    1. ze względów bezpieczeństwa prawnego Vershold, do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń w związku z Sklepem Internetowym albo z treściami otrzymywanymi od Klienta albo przez czas niezbędny na złożenie odpowiedzi Klientowi;
    2. przez okres wynikający z regulacji księgowych i podatkowych, które zobowiązują Vershold do przechowywania dokumentacji księgowej

w zależności od tego, który z tych dwóch okresów (a albo b) jest dłuższy.

  1. Dane osobowe mogą być przechowywane przez okres korzystania ze Sklepu Internetowego (przy czym mogą zostać usunięte po trzech latach od ostatniej aktywności Klienta w ramach Sklepu Internetowego).
  2. W przypadku działań marketingowych dane osobowe mogą być przechowywane do czasu wniesienia przez Klienta sprzeciwu, a jeśli związane są z technologią cookies i podobnymi, w zależności od kwestii technicznych, do czasu usunięcia tych plików przy pomocy ustawień przeglądarki / urządzenia (przy czym usunięcie plików nie zawsze jest tożsame z usunięciem danych osobowych uzyskanych za pośrednictwem tych plików, stąd możliwość sprzeciwu).
 1. Pliki „Cookies”
  1. Vershold w zakresie swojej działalności marketingowej korzysta z Google Analytics i Facebook Lead Ads, które to podmioty korzystają z plików cookies. Usługa Google Analytics dostarczana jest przez firmę Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
  2. Stosowana przez Google Analytics technologia plików cookies zbiera informacje o każdej osobie odwiedzającej Sklep Internetowy, poniższe postanowienia Polityki odnoszą się do osób, które korzystają ze Sklepu Internetowego, niezależnie czy pozostają jego Klientami.
  3. Google Analytics, wykorzystuje pliki Cookies (ciasteczka) do analizowania sposobu korzystania ze Sklepu Internetowego. Pliki Cookies są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby korzystającej ze Sklepu Internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta osoba korzystająca ze Sklepu Internetowego).
  4. Vershold może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających Sklep Internetowy w następujących celach:
   • identyfikacji Klientów jako zalogowanych w Sklepie Internetowym i pokazywania, że są zalogowani;
   • zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka;
   • zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia, ankiet lub danych logowania do Sklepu Internetowego;
   • dostosowywania zawartości strony Sklepu Internetowego do indywidualnych preferencji Klienta oraz optymalizacji korzystania ze stron Sklepu Internetowego;
   • prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Sklepu Internetowego.
  1. Informacje uzyskane za pomocą plików Cookies są zapisywane na serwerach wykorzystywanych przez Google Inc, w tym na terytorium Stanów Zjednoczonych. W przypadku aktywowania anonimizowania adresu IP podczas korzystania ze Sklepu Internetowego adres IP zostanie skrócony jeszcze w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub innych będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Jedynie w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przekazany do Stanów Zjednoczonych i tam skrócony.
  2. Przeglądarki internetowe oraz urządzenia dostępne na rynku domyślnie akceptują zapisywanie plików Cookies. Możliwe jest określenie warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub urządzenia. Oznacza to, że można częściowo ograniczyć lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies. Należy mieć na względzie, że stosowanie ograniczeń w zapisywaniu plików cookie, może utrudnić lub uniemożliwić korzystanie ze Sklepu Internetowego. XI.6.W przypadku wyrażenia zgody przez Klienta, w tym na prezentowanie, tworzenie, przyznanie i realizację dedykowanych reklam, ofert lub promocji (rabatów) dostosowanych do jego preferencji, może ona zostać w dowolnym momencie wycofana – nie wpłynie to jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  3. Możliwe jest ogólne uniemożliwienie przekazywania danych z urządzenia Użytkownika do Google Analytics z wykorzystaniem plików Cookies (włącznie z przekazywaniem adresu IP) poprzez pobranie dostępnej pod następującym adresem wtyczki do przeglądarki dostarczanej przez Google Inc i jej zainstalowanie: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.
  4. Szczegółowe informacje o zasadach na jakich działają powyższe usługi, w tym o zasadach zbierania i przetwarzania danych dostępne są tutaj:www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/.
  5. W zależności od celów i podstawy prawnej przetwarzania Danych Osobowych zebranych przez pliki cookies, mogą one być przechowywane przez czas wskazany w pkt IX Polityki. Zebrane pliki cookies Dane Osobowe dotyczące osoby niebędącej Klientem, będą przechowywane do czasu wniesienia sprzeciwu. Vershold może usunąć Dane Osobowe, jeśli przez 3 lata nie zostaną one wykorzystane do celów marketingowych chyba, że przepisy prawa będą zobowiązywać Vershold do dłuższego przetwarzania Danych Osobowych. Część Danych Osobowych może być przechowywana dłużej na wypadek, gdyby osoba odwiedzająca Sklep Internetowy, miała wobec Vershold jakiekolwiek roszczenia lub w celu dochodzenia roszczeń przez Vershold lub ochrony przed roszczeniami (również osób trzecich), przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego. W każdym wypadku decyduje dłuższy termin przechowywania Danych Osobowych.
 1. Bezpieczeństwo danych osobowych

Vershold stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych Danych Osobowych adekwatną do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Vershold odpowiednio udostępnia np. następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione Danych Osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

 1. Postanowienia końcowe
  1. Strona Internetowa może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Strony te znajdują się poza kontrolą Vershold i w związku z tym Vershold nie może ponosić i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za inne strony internetowe, ich treść i politykę prywatności. Zasady polityki prywatności innych stron internetowych mogą być inne od Polityki Prywatności Vershold. Vershold rekomenduje zapoznanie się z treścią polityk prywatności stosowanych na innych stronach internetowych.
  2. Polityka Prywatności, wobec zmian funkcjonalnych Strony Internetowej albo zmian w przepisach prawa, może zostać zaktualizowana. W takim wypadku, Vershold opublikuje na Stronie Internetowej nową treść polityki prywatności. Wraz z każdą zmianą nowa wersja polityki prywatności będzie się pojawiać z nową datą.

Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 10.10.2019 r.

 

highlight_off

Polityka prywatności

Zostałem poinformowany, że:

 1. Administratorem moich danych osobowych jest Vershold Poland sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie; kontakt: (i) e-mail: info@verstore.com (ii) adres do korespondencji: biuro Vershold Poland sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (02-092), przy ul. Żwirki i Wigury 16A z dopiskiem „verstore”; (iii) tel. kontaktowy: +48 22 376 27 91 lub +48 605 355 778;”
 2. Moje dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu wykonania umowy o świadczenie usług i umowy sprzedaży, w szczególności w celu realizacji złożonych przeze mnie zamówień; na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu obsługi reklamacji i ewentualnych innych roszczeń; na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celach analitycznych lub statystycznych; na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu kierowania do mnie treści marketingowych oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wystawienia faktury oraz uwzględnienia faktury w dokumentacji księgowej;
 3. Moje dane będą przechowywane na terenie EOG przez czas realizacji wyżej wymienionych celów, z tym zastrzeżeniem, że informacje uzyskane za pomocą plików Cookies mogą być zapisywane poza terenem EOG, a w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP może zostać przekazany poza teren EOG i tam skrócony;
 4. Mam prawo do żądania od Vershold dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych – na zasadach określonych w art. 15 – 21 RODO;
 5. Jeżeli uznam, iż moje dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa, mogę wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 6. Moje dane mogą być przekazywane zewnętrznym usługodawcom, w szczególności, dostawcom usług i systemów informatycznych; operatorom logistycznym, pocztowym i kurierom; operatorom płatności oraz innym podmiotom, którym Vershold Poland powierzył przetwarzanie danych osobowych przy zachowaniu pełnej gwarancji zabezpieczenia danych osobowych Klientów;
 7. Aby lepiej zrozumieć jakie dane, w jakim celu zbieramy i do czego je wykorzystujemy zapoznaj się z Polityką prywatności.
OK